OSVČ a zaměstnavatel

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » OSVČ a zaměstnavatel:

Nemocenské pojištění - NP

Změny v roce 2011

Pro zaměstnavatele

 • zaměstnavatelům se prodlužuje doba poskytování náhrady mzdy či platu (odměny) zaměstnancům v době trvání při dočasné pracovní neschopnosti či karantény z dosavadních 14 na prvních 21 kalendářních dnů
 • zaměstnavatelé s počtem do 25 zaměstnanců účastných na nemocenském pojištění, se mohou přihlásit k placení NP s vyšší sazbou 3,3 % a budou si moci odečíst z odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy vyplacené za dočasné pracovní neschopnosti, kterou v měsíci, za který pojistné odvádí, zaměstnancům zúčtovali.

Pro OSVČ

 • pro OSVČ se navyšuje procentní sazba pojistného na NP, a to z původních 1,4 % na 2,3 %
 • minimální pojistné tak bude nově činit 92 Kč (tj. 2,3 % z minimálního měsíčního základu 4 000 Kč)
 • částka minimální výše měsíčního základu (MZ) pro placení pojistného na NP zůstává ve stejné výši jako před 1. 1. 2011, tj. 4 000 Kč
 • částka maximální výše MZ bude s účinností od 1. 1. 2011 nově omezena svou výší, která nesmí být vyšší než měsíční vyměřovací základ - MVZ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění (DP)
 • OSVČ si nově může určit vyšší měsíční vyměřovací základ pro odvod na NP, pokud zaplatí zálohy na DP ve stejné výši nebo vyšší (pozn. vyšší zvolená částka nesmí přesáhnout 1/12 maximálního vyměřovacího základu, tj. 148 440 Kč)
 • maximální platba pojistného na NP bude činit – 3 415 Kč (tj. 2,3% z 148 440 Kč)

Pro zaměstnavatele i pro OSVČ

 • v roce 2011 činí maximální vyměřovací základ 1 781 280 Kč

Příklad:
Minimálním MVZ pro placení záloh na DP bude v roce 2011 u OSVČ částka 8 000 Kč (tato výše odpovídá skutečně dosaženým příjmům po odpočtu výdajů dosaženým v předchozím roce). V případě, že bude OSVČ platit zálohy jen z 8 000 Kč, může si určit měsíční základ pro nemocenské ve výši 4 000 – 8 000 Kč. Jakmile podá OSVČ přehled za rok 2010 a zjistí, že její příjmy jsou nižší než v roce 2010, například v průměru 7 000 Kč měsíčně, může zaplatit pojistné za rok 2011 ze skutečně dosažených příjmů (v průměru ze 7 000 Kč měsíčně, tj. za rok z 84 000 Kč).

 • do 31. 12. 2010 bylo možné platit zálohy na pojistné na delší než měsíční období, a to až do konce června následujícího kalendářního roku, s účinností od 1. 1. 2011 je tato možnost placení záloh na pojistném také možná, ale jen do konce kalendářního roku a OSVČ bude mít povinnost takovou platbu předem oznámit na příslušné OSSZ, protože si může platit zálohy na pojistné z vyššího než minimálního MVZ

Chytrá kalkulačka

http://www.mpsv.cz/cs/9918 - výpočet dávek nemocenského pojištění zjistíte na internetových stránkách ministerstva

http://www.mpsv.cz/cs/9922 - výpočet náhrady mzdy nebo platu zjistíte na internetových stránkách ministerstva

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti

Změny v roce 2011

Pro zaměstnavatele

 • nedojde ke snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení na 24,1%, ale bude zachována sazba 25 %
 • pro zaměstnavatele se ruší možnost odpočtu poloviny náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karantény zaměstnance od pojistného na sociální zabezpečení tzv. refundace
 • v návaznosti na prodloužení poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem z prvních 14 na 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a na zrušení odpočtu poloviny uvedené náhrady mzdy za stanovenou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) od pojistného na sociální zabezpečení, které má zaměstnavatel odvádět za jednotlivé kalendářní měsíce, se ke snížení eventuálního dopadu na „malé“ zaměstnavatele zároveň nabízí možnost tzv. „dobrovolného systému“
 • do tohoto systému se budou moci přihlásit zaměstnavatelé zaměstnávající méně než 26 zaměstnanců; sazba pojistného bude pro ně o jeden procentní bod vyšší (zvýší se z 2,3 % na 3,3 %), ale budou si moci odečíst od pojistného na sociální zabezpečení polovinu z náhrady mzdy vyplácené za období do 21. dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
 • výše maximální vyměřovacího základu činí v roce 2011 také 72násobek průměrné mzdy, tj. částku 1 781 280 Kč

Pro OSVČ a zaměstnance

 • v roce 2011 činí maximální měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na DP – 148 440 Kč
 • OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) bude činit minimální roční vyměřovací základ – 71 136 Kč
 • OSVČ vykonávající vedlejší SVČ bude činit minimální roční vyměřovací základ – 28 452 Kč
 • pojistné na DP bude činit pro OSVČ ve stejné výši jako v roce 2010 – 29,2%
 • částka maximálního ročního vyměřovacího základu pro placení pojistného zaměstnance a OSVČ zůstává na úrovni roku 2010 – tj. na 72násobku průměrné mzdy (a ne na místo původního návrhu pro rok 2011 - 48násobku průměrné mzdy)
 • OSVČ, která je dobrovolně účastna NP a vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší (např. z důvodu pobírání starobního důchodu) se z výkonu této vedlejší činnosti stává od 1. 1. 2011 OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost a tím OSVČ vzniká povinnost platit zálohy na DP v částce alespoň 1 807 Kč za měsíc (tj. 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu – 6 185 Kč)
 • v případě, že OSVČ byla povinna platit zálohy na DP, ale z nižšího než minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost, je povinna doplatit rozdíl mezi částkou záloh na pojistném, kterou zaplatila a kterou z částky 6 185 Kč zaplatit má
 • splatnost pro zaplacení a doplacení těchto záloh na pojistné na důchodové pojištění za leden 2011 až kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu měsíci roku 2011, v němž tato OSVČ podá nebo má podat přehled za rok 2010, je stanovena do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento přehled za rok 2010 podá
 • s účinností od 1. 1. 2011 se zavádí absolutní minimální vyměřovací základ (MVZ) pro placení ročního pojistného na důchodovém pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to pro OSVČ, které byly v kalendářním roce alespoň po jeho část účastny NP a zaplatily alespoň za jeden kalendářní měsíc tohoto roku pojistné na NPměsíčního základu (MZ) vyššího, než kolik činí MVZ v tomto roce pro ně platný
 • roční vyměřovací základ pro placení pojistné na důchodové pojištění nesmí být nižší, než je součet MZV pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění za tento rok

Příklad:
OSVČ, jejíž MVZ (v minimální výši pro ni platné) představuje částku 10 000 Kč, chce být nemocensky pojištěna na částku MZ 20 000 Kč, tedy určit si MZ na tuto částku. Jelikož MZ si určuje v rozmezí od 4 000 Kč do částky určeného MZV, musí si nejdříve zvýšit MVZ na částku 20 000 Kč, aby si mohla určit MZ pro nemocenské na 20 000 Kč.

V prvních 21 kalendářních dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy.

Náhrada mzdy - stanovení výše

 • průměrný hodinový výdělek se stanoví podle pracovně právních předpisů a upraví se pomocí tří redukčních hranic
 • výše redukčních hranic v roce 2011 - 144,38 Kč (1. RH), 216,48 Kč (2. RH) a 432,95 Kč (3. RH)
 • redukce se provede tak, že z průměrného hodinového výdělku se do první redukční hranice započte 90 %, z části denního příjmu mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 %, z části denního příjmu mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 % a k části nad třetí redukční hranicí se nepřihlédne

Nemocenské dávky

 • nemocenské, které náleží od 22. dne pracovní neschopnosti a peněžitou pomoc v mateřství stanoví a vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení

Další potřebné údaje

 • sazba pojistného na DP a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zůstává na stejné výši jako v roce 2010, tj. 29,2 % vyměřovacího základu a pro zálohy na pojistném – 29,2 % MVZ
 • částka minimálního MVZ pro placení záloh na pojistném na DP činí pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost – 6 185 Kč
 • částka minimálního MVZ pro placní záloh na pojistném na DP činí pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost – 2 474 Kč
 • z MVZ činí minimální výše záloh – 1 807 Kč (tj. 29,2 % z 6 185 Kč – hlavní samostatná výdělečná činnost) a 723 Kč (tj. 29,2 % z 2 474 Kč) pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanci a OSVČ zůstává na 72násobku průměrné mzdy – tj. částku 1 781 280 Kč
 • zálohy na pojistné na DP za kalendářní měsíce roku 2010 budou hrazeny podle úpravy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti platné do 31. 12. 2010, zálohy na pojistné na DP, které OSVČ zaplatila v roce 2010 do budoucna i za kalendářní měsíce roku 2011, se budou považovat za zálohy zaplacené za tyto kalendářní měsíce, a to v té výši, v jaké byly zaplaceny
Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 10.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:12.