Nezaměstnaný

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Nezaměstnaný:

Obsah položky Podpora v nezaměstnanosti - PvN:

Podpora v nezaměstnanosti - PvN

Změny v roce 2011

Změny v poskytování podpory v nezaměstnanosti (PvN):

 • snížení PvN na 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu pro ty uchazeče, kteří bez vážného důvodu sami ukončí zaměstnání nebo dohodou se zaměstnavatelem
 • PvN nebude poskytována tomu uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné - podpůrčí doba pro poskytování PvN se v těchto případech nebude krátit, pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné
 • při podpoře v nezaměstnanosti již nebude možné si přivydělat
 • pokud se nezaměstnaný evidoval na úřadu práce před 1. lednem 2011, platí pro něj podle přechodných ustanovení k novele zákona o zaměstnanosti i nadále podmínky platné v roce 2010, a může si tak měsíčně přivydělat až 4000 korun, tedy polovinu minimální mzdy

Zavedení překlenovacího příspěvku:

 • pro ty osoby, kteří se rozhodnou řešit nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti
 • úřad práce poskytne těmto osobám na základě dohody příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa
 • překlenovací příspěvek bude možné vyplácet nejdéle po dobu pěti měsíců a jeho výše se bude odvíjet od průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího tomu kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí překlenovacího příspěvku (např. průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2010 činila 23 324 Kč)

Co se nemění?

Kdo má nárok?

 • fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR, která v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získala min. 12 měsíců důchodového pojištění (vč. tzv. náhradní doby pojištění – např. pobírání invalidního důchodu, péče o dítě do čtyř let, výkon veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby)

Kdy nevznikne nárok?

 • při pobírání starobního důchodu
 • dávek nemocenského pojištění
 • podpory při rekvalifikaci
 • při vzetí do vazby

Kdo nemá nárok?

 • Uchazeč o zaměstnání, se kterým půl roku před zařazením do evidence zaměstnavatel skončil pracovní vztah z důvodu hrubého porušení pracovních povinností při výkonu práce
 • v posledním půl roce v evidenci na úřadu práce opakovaně sám ukončil zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce
 • PvN nebude nově poskytována tomu uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné

Bližší informace naleznete na internetových stránkách ministerstva - http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/navod

Kdy končí nárok?

 • po uplynutím podpůrčí doby (u osob starší 55 let – po 11 měsících)
 • při nástupu do zaměstnání nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti

Kolik to činí?

Z průměrného měsíčního výdělku v zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc:

 • první dva měsíce - 65%
 • další dva měsíce - 50%
 • po zbývající podpůrčí dobu - 45%

Jak dlouho lze pobírat?

 • do 50 let - 5 měsíců
 • od 50 do 55 let - 8 měsíců
 • více než 55 let - 11 měsíců

Kdo za mě platí zdravotní a sociální pojištění?

 • zdravotní pojištění po dobu evidence na ÚP hradí stát
 • sociální pojištění za Vás stát nehradí, ale doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, se Vám započítává jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy Vám náleží PvN, nejvýše však v rozsahu jednoho roku po dobu, kdy Vám podpora náleží

Chytrá kalkulačka

výpočet výše podpory v nezaměstnanosti naleznete na integrovaném portálu MPSV mezi životními situacemi - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce

Autor: Odbor 41
Poslední aktualizace: 23.2.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:12.