Občan

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Občan:

Pomoc v hmotné nouzi

V roce 2011 nedochází k žádným změnám v systému pomoci v hmotné nouzi.

Co je systém pomoci v hmotné nouzi?

 • forma pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb
 • vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá
 • pomáhá lidem řešit jejich složité životní situace, které jsou spojeny s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení či mimořádnými událostmi (např. povodně, živelné pohromy a další)

Kdo má nárok na pomoc v hmotné nouzi?

Osoba či společně posuzované osoby

 • jejíchž příjem a celkové sociální a majetkové poměry nedostačují k zajištění základních životních potřeb na úrovni, která je ještě pro společnost přijatelná
 • současně si tento příjem nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a tím vyřešit svoji nelehkou životní situaci vlastním přičiněním

Chytrá kalkulačka

výpočet dávek v systému pomoci v hmotné nouzi - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce

Kdo nemá nárok na pomoc v hmotné nouzi?

Osoba (společně posuzované osoby)

 • která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, není v pracovním či obdobném vztahu či nevykonává samostatnou výdělečnou činnost anebo není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání,
 • které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila pracovní neschopnost úmyslně,
 • která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění,
 • které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce – tato osoba není osobou v hmotné nouzi po dobu tří měsíců,
 • která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby (tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc),
 • které se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 měsíce.

Jaké jsou dávky pomoci v hmotné nouzi?

Kde a jak je možné si podat žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi?

 • žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních odborech pověřených obecních úřadů podle místa trvalého pobytu občana na předepsaném tiskopisu, který je přímo na úřadě anebo ho lze stáhnout z internetových stránek ministerstva http://portal.mpsv.cz/
 • úřad práce není orgánem pomoci v hmotné nouzi
 • v rámci řízení se posuzuje, zda je osoba či rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku
 • v konečné fázi se pak stanovuje výše dávky

Bližší informace o dávkách v systému pomoci v hmotné nouzi naleznete na internetových stránkách ministerstva http://www.mpsv.cz/cs/5

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 17.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:14.