Občan

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Občan:

Životní a existenční minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

 • životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení
 • ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení
 • životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti

Kdo je společně posuzovanou osobou při stanovení částky životního minima v domácnosti?

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
 • manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu (registrovaní partneři)
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby
 • společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt

Jaké příjmy se porovnávají se životním minimem?

 • z pracovní činnosti
 • z podnikání
 • z kapitálového majetku
 • z pronájmu
 • důchody
 • dávky nemocenského pojištění
 • dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky
 • podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné
 • a jiné

Jaké příjmy nejsou rozhodné pro účely životního minima?

 • příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky
 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použité k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
 • náhrady škody a finanční prostředky na odstranění následků živelní pohromy
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení
 • stipendia
 • odměny za darování krve
 • daňový bonus
 • příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)
 • část sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů
 • dávky sociální péče poskytované ze zdravotních důvodů
 • zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa
 • a jiné

Chytrá kalkulačka

výpočet životního a existenčního minima - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce

Částky životního a existenčního minima (na měsíc)

Existenční minimum2 020 Kč
Životní minimumČástka v Kč
jednotlivec3 126
první osoba v domácnosti2 880
druhá a další osoba v domácnosti (ne pro nezaopatřené dítě)2 600
Nezaopatřené dítě ve věku:
do 6 let
od 6 do 15
od 15 do 26 let (nezaopatřené)

1 600
1 960
2 250

Příklady výpočtů částek životního minima podle typů domácností

OsobaČástka v Kč / měsíc
Jednotlivec3 126
2 Dospělí2 880 + 2 600 = 5 480
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let2 880 + 1 600 = 4 480
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 080
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let2 880 + 2 600 + 1 960 + 2 250 = 9 690
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let2 880 + 2 600 + 1 600 + 1 960 + 2 250 = 11 290

Bližší informace naleznete na internetových stránkách ministerstva - http://www.mpsv.cz/cs/3213

Autor: Odbor 65
Poslední aktualizace: 17.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:17.