Rodina

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Rodina:

Aktivity k podpoře rodiny

Návrhy změn v roce 2011

 • MPSV navrhuje nová opatření k efektivnějšímu sladění profesního, rodinného a osobního života
 • jedná se především o zavedení nových institutů – vzájemné rodičovské výpomoci, úpravu služeb péče o děti poskytovaných na nekomerčním základě, revizi provozních (hygienických a kvalifikačních) podmínek živností týkajících se péče o malé děti, zakotvení daňového zvýhodnění zaměstnavatelů v souvislosti se zřizováním a poskytováním služeb péče o děti svých zaměstnanců
 • výše zmíněná opatření jsou v současné době připravována ve spolupráci s ostatními resorty a v roce 2011 by měla projít standardním legislativním procesem, s předpokládanou dobou účinnosti od 1. 1. 2012

Současná podpora státu rodin s dětmi

Z pohledu rodinné politiky lze rozlišit tři typy aktivit zaměřených na podporu rodiny

1) Sociální služby

 • zaměřeny na pomoc a podporu jednotlivým členům rodiny anebo rodině jako celku nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci za účelem prevence sociálního vyloučení
 • základními druhy sociálních služeb jsou:
  • sociální poradenství (např. manželské a rodinné poradenství, poradny pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí)
  • služby sociální péče (např. osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby, centra denních služeb)
  • služby sociální prevence (raná péče, telefonická krizová pomoc, azylové domy, domy na půl cesty, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy)

2) Služby na podporu fungující rodiny

 • preventivní a podpůrný charakter, jejich účelem je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny
 • v této skupině lze dále rozlišit:
  1. Komerčně poskytované služby na podporu fungující rodiny:
   • hlídání dětí do tří let věku4 a nad tři roky věku nerodičovskou osobou (viz. z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)
   • pomoc s vedením domácnosti (např. údržba domácnosti, rodinné zásobování - viz. z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)
   • volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti (viz. z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)
  2. Nekomerčně poskytované služby na podporu fungující rodiny:
   • aktivity k prevenci sociálního vyloučení (např. mateřská centra)
   • poskytování volnočasových aktivit pro děti nebo pro rodiny s dětmi (např. centra pro rodinu, družiny)
   • podpora v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí (zejména přednášková činnost a poradenství)
   • podpora a výchova k harmonickému partnerství, manželství a odpovědnému rodičovství (zejména přednášková činnost a kurzy)
   • ostatní druhy aktivit k podpoře fungující rodiny

3) Činnosti poskytované v rámci sociálně-právní ochrany dětí

 • preventivní činnost v rámci sociálně-právní ochrany dětí
 • poradenská činnost v rámci sociálně-právní ochrany dětí
 • činnost v rámci sociálně-právní ochrany dětí v náhradní rodinné péči
 • práce s dětmi vyžadující zvýšenou pozornost v rámci sociálně-právní ochrany dětí
 • zřizování zařízení sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace z oblasti rodinné politiky a podpory rodin s dětmi naleznete na stránkách ministerstva - http://www.mpsv.cz/cs/4#apr

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 20.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:16.