Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální poradce:

Obsah položky Průvodce změnami sociálního systému v roce 2012:

Průvodce změnami sociálního systému v roce 2012

SOCIÁLNÍ REFORMA

Navržené změny v sociálním systému by měly nabýt účinnost od 1. ledna 2012. Cílem je vytvořit efektivní systém správy veřejných prostředků určených pro sociální oblast a pomoc v samotném procesu administrace a vyplácení dávek. Nedojde tak ke snížení celkového objemu vyplácených prostředků na úkor příjemců dávek sociální ochrany, ale úspory bude dosaženo zjednodušením systému, jeho zlevněním a celkovým zefektivněním.

Cíle reformy:
 • efektivní zacílení a zajištění adresnosti sociálních dávek;
 • dosažení maximální možné účelnosti dávek;
 • zefektivnění práce orgánů státní správy;
 • snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb;
 • zkvalitnění systému péče o ohrožené děti;
 • podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin s dětmi;

ZÁKONY KE STAŽENÍ

Novely zákonů v sociální oblasti

 • Zákon č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 388, o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • Vyhláška č. 389, o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška č. 390, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 391, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 392, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 424, o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Rodina

 • Státní sociální podpora (SSP)
  • Rodičovský příspěvek (RoP)
  • Přídavek na dítě
  • Dávky pěstounské péče
  • Sociální příplatek
  • Porodné
  • Pohřebné
  • Příspěvek na bydlení
 • Aktivity k podpoře rodiny (prorodinná opatření)
  • Nové formy služeb péče o děti v předškolním věku

Občan

 • Státní sociální podpora (SSP)
  • Příspěvek na bydlení
 • Životní a existenční minimum
 • Pomoc v hmotné nouzi
 • Nemocenské pojištění (NP)
  • Peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská) - PPM

Důchodce

Nezaměstnaný

 • Podpora v nezaměstnanosti (PvN)
 • Zaměstnanost
  • Zprostředkování zaměstnání a rekvalifikace
  • Kontrolní činnost
  • Změny v pracovněprávním vztahu
 • Veřejná služba a Veřejně prospěšné práce (VPP)
 • Agentury práce

OZP

 • Příspěvek na péči (PnP)
  • Příspěvek na péči
  • Nový způsob posuzování nepříznivého zdravotního stavu a stupně závislosti
 • Dávky pro OZP
  • Příspěvek na mobilitu
  • Příspěvek na zvláštní pomůcku
  • Průkaz OZP – karta sociálních systémů
 • Podpora zaměstnávání OZP
  • Příspěvek na podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením
  • Změny v zaměstnávání OZP

OSVČ a zaměstnavatel

 • Podpora zaměstnanosti
  • Snížení administrativní zátěže zaměstnavatele
  • Změny v pracovněprávním vztahu
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 5.3.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:07.